Privacy & Disclaimer

Disclaimer

Laatste update: 13/12/2016

© Pharco Innovations nv

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart je je akkoord met onderstaande voorwaarden en condities. Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden word je verzocht de website te verlaten.

Website

Deze website is eigendom van:
Ceres Pharma nv
Lembergsesteenweg 25A
9820 Merelbeke
België
Tel: 09 296 47 70
E-mail: info@fecotest.be
Ondernemingsnummer: 0641.953.324

Gebruik op eigen risico

Je gebruikt deze website op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar websites van derden. Ceres Pharma kan geen controle op deze sites uitoefenen en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, de verstrekte informatie en het up-to-date-zijn van deze websites. Het opnemen van deze links betekent niet dat Ceres Pharma akkoord gaat met de inhoud van deze websites en Ceres Pharma vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partij. 

Actuele informatie

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Ceres Pharma streeft ernaar de informatie op deze website zo volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt en actueel mogelijk te houden en je de meest recente informatie te bezorgen. Helaas kunnen wij dit niet altijd 100% garanderen. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ceres Pharma de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ceres Pharma kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Ceres Pharma behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie toe te voegen, aan te passen, te verwijderen of zelfs te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je ons altijd via e-mail contacteren op: info@fecotest.be

Toegankelijkheid

Ceres Pharma probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen. Ceres Pharma geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Copyright & intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, foto's, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten resp. auteursrechten en behoren toe aan Ceres Pharma. 

Je mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten etc.) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ceres Pharma. 

Verantwoordelijkheid

Ceres Pharma weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. Ceres Pharma verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

Privacy

Ceres Pharma hecht groot belang aan je privacy. Ceres Pharma handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van het Belgische privacyrecht (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). 
Ceres Pharma geeft geen persoonsgegevens door aan derden. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Ceres Pharma via e-mail: info@fecotest.be.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacy Statement

Omtrent dit privacy statement

Wij, Octopus Capital HQ hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Met privacywet bedoelen we de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ook wel de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.

Met dit privacy statement wil Octopus Capital HQ u informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten hieromtrent zijn. Door gebruik te maken van ons website www.octopuscapital.be verleent u expliciet uw toestemming dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken.

De mogelijkheid bestaat dat dit privacy statement in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere aanzienlijke inhoudelijke wijziging zal ook duidelijk gecommuniceerd worden.

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens

De website www.octopuscapital.be is eigendom van:

Bosveld 2 9200 Dendermonde

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt:

Wij, Octopus Capital HQ verbinden ons er toe dat wij enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Octopus Capital HQ: Identificatiegegevens:

Doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Octopus Capital HQ verzamelt persoonlijke gegevens om u een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Deze verzameling van persoonlijk gegevens kan worden uitgebreid naarmate u intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening.

De gegevensverwerking is essentieel voor de werking van deze website en de daarbij horende diensten en/of geleverde producten.

Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden:

 • Het toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel
 • Het leveren en eventueel de installatie van producten, al dan niet gepersonaliseerd
 • Facturatie en boekhouddoeleinden
 • Aanbieden van informatie
 • Leveren van algemene en persoonlijke dienstverlening
 • Uitsturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk kunnen zijn voor u
 • Het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen
 • Het verlenen van technische ondersteuning, dienst na verkoop
 • Het verbeteren van algemene en persoonlijke dienstverlening
 • Het verbeteren van de aangeleverde producten, al dan niet gepersonaliseerd
 • De detectie en het voorkomen van fraude, fout en of criminele gedragingen
 • Marketing doeleinden

Tijdens het bezoek van de website www.octopuscapital.be worden er ook gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Het gaat om volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Herkomst van het bezoek
 • Vermoedelijke plaats van het websitebezoek
 • Tijdstip van het websitebezoek
 • Duurtijd van het websitebezoek
 • Merk en type van de gebruikte drager (computer, tablet of smartphone) gebruikt bij het websitebezoek
 • Gebruikte browser tijdens het bezoek van de website

Wanneer u de website bezoekt gaat u akkoord met deze inzameling van statistische gegevens, zoals hierboven vermeld.

De bezoeker verschaft zelf zijn persoonlijke gegevens aan Octopus Capital HQ en kan daardoor een zekere controle uitoefenen op de inhoud, volledigheid en correctheid van de gegevens. Wanneer mocht blijken dat de gegevens onvolledig of niet correct zijn dan behoudt Octopus Capital HQ zich het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent niet uit te voeren.

De gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door Octopus Capital HQ. Wij kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn, tenzij het gaat om onderaannemers die mee instaan voor de levering van het product of uitvoering van de gevraagde dienst. Deze onderaannemers zullen enkel uw gegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in dit privacy statement. Octopus Capital HQ heeft alle nodige juridische en technische maatregelen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonlijke gegevens te vermijden.

Het gebruik van Cookies

Bij het bezoeken van de website www.octopuscapital.be kunnen ‘cookies’ op uw schijf worden opgeslagen om de website beter te kunnen afstemmen op de behoeftes van de terugkerende websitebezoeker.

Deze cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden. Wij raden dan ook aan de cookies in te schakelen. Wenst u echter geen gebruik te maken van cookies en deze uit te schakelen dan verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Voor een verdergaande uitleg van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en te verwerken verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Uw rechten

Recht op rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Octopus Capital HQ verwerkt uw persoonsgegevens steeds als een goede huisvader. Dit omvat onder andere het volgende:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de gerechtvaardigde doeleinden omschreven in dit privacy statement.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit noodzakelijk en ter zake is, en bovendien niet overmatig is.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard zolang het nodig is voor het verwezenlijken van doeleinden zoals omschreven in dit privacystatement.

We hebben de nodige technische maatregelen genomen om de risico’s op een onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, of de verwerking ervan tot een minimum te reduceren. Bij inbraak op haar informaticasystemen zal Octopus Capital HQ onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Nadat u het bewijs van uw identiteit hebt geleverd, beschikt u over het recht om van Octopus Capital HQ te vernemen of uw gegevens worden verwerkt. Indien uw gegevens voorkomen in onze bestanden dan hebt u het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u van uw recht op inzage gebruik wenst te maken, dan zal Octopus Capital HQ hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@octopuscapital.be

Onvolledige of foutieve gegevens kunnen steeds worden gecorrigeerd. Het is aan de bezoeker om in de eerste plaats zelf onvolledige of foutieve gegevens aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitvoeren door contact op te nemen met ons. Octopus Capital HQ zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag.

Bovendien hebt u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen binnen een redelijke termijn. Het “recht om vergeten te worden” kan echter slechts in de volgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden
 • Wanneer er geen enkele rechtsgrond bestaat voor de verwerking en de persoonsgegevens werden verzameld met toestemming
 • Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen belangrijkere dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor het bewaren van uw bestaan. Onder “gerechtvaardigde gronden” wordt onder meer boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen verstaan.
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verkregen
 • Wanneer de persoonsgegevens moeten gewist worden overeenkomstig een wettelijke verplichting

Octopus Capital HQ oordeelt zelf of aan 1 van bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Recht op bezwaar tegen en het recht op de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen:

 • Tijdens de periode die nodig is voor Octopus Capital HQ om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn en u verzoekt van deze slechts beperkt te gebruiken in plaats van deze te laten wissen
 • Wanneer de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft voor rechtsvervolging.
 • Tijdens de periode die nodig is voor Octopus Capital HQ om te verifiëren of aan alle voorwaarden is voldaan om de persoonsgegevens te verwijderen.

U hebt ten allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Octopus Capital HQ zal hierna de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Octopus Capital HQ dwingende gerechtvaardigde gronden kan aantonen voor de verwerking van de persoonsgegevens die voorrang krijgen op het recht van bezwaar.

U kan uw recht op bezwaar uitvoeren door contact op te nemen met ons. Octopus Capital HQ zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@octopuscapital.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt als bezoeker het recht om de persoonsgegevens die u aan Octopus Capital HQ hebt doorgegeven terug te ontvangen in een gestructureerde door machine leesbaar bestand. Bovendien hebt u het recht om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking uitsluitend rust op toestemming van de gebruiker.

U kan uw recht op overdracht uitvoeren door contact op te nemen met ons. Octopus Capital HQ zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@octopuscapital.be

Recht op het intrekken van toestemming van verwerking en het recht om klacht in te dienen

U hebt ten allen tijde het recht om toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken. Dit verandert echter niets aan de rechtmatigheid tot verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kan uw recht op bezwaar uitvoeren door contact op te nemen met ons. Octopus Capital HQ zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@octopuscapital.be

Bovendien hebt u ook het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Octopus Capital HQ bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Cookieverklaring

Cookies

Een cookie slaat info op in de browser op je computer tijdens je bezoek aan een webpagina. Cookies worden gebruikt om je gebruiksgemak te vergroten, bijvoorbeeld door bij een volgend bezoek aan een website je taalkeuze of login te herinneren. Cookies kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Er bestaan diverse soorten cookies: tracking cookies (om uw gedrag op internet te volgen en bij te houden), technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen) en sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen bij het sluiten van uw browservenster).

Octopus Capital HQ is een Belgische website en handelt volgens de Belgische wet omtrent de elektronische communicatie, in dit opzicht volgt Octopus Capital HQ de bepalingen hierin omschreven omtrent cookies (wet van 13 juni 2005).

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Als bezoeker van onze website stem je er mee in dat wij cookies gebruiken. Onze cookies zorgen ervoor dat jouw bezoek aan de website vlot en gepersonaliseerd verloopt. Je kan de cookies zelf in- of uitschakelen, maar dan kan je problemen ondervinden bij het surfen op onze site.

De cookies waar Octopus Capital HQ gebruik van maakt, zijn ongevaarlijk. We gebruiken ze om ervoor te zorgen dat wat je te zien krijgt, toepasselijk is voor jou als bezoeker en om het surfen makkelijker te maken voor jou door bijvoorbeeld taalinstellingen te onthouden.

Welke cookies gebruikt Octopus Capital HQ?

Enerzijds gebruiken wij sessiecookies die essentieel zijn om onze website te laten werken. Deze kunnen niet worden uitgezet op onze servers.

Daarnaast gebruiken wij ook cookies die niet-essentieel zijn, maar ervoor zorgen dat de site die je te zien krijgt volledig op jouw maat is. Er zijn drie soorten: functionele cookies, analytische cookies en advertising cookies.

Naast onze eigen cookies, maken we ook gebruik van cookies van websites van derden waarop we adverteren.

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die door ons gebruikt worden.

First party cookies

Domein: www.octopuscapital.be

Naam Type Geldigheidsduur
PHPSESSID Technische cookie voor het bijhouden van sessieinformatie Tot het sluiten van de browser
meldingcookie Deze cookie houdt bij of u het cookiebeleid van deze website hebt aanvaard of niet. Vervalt 1 jaar na akkoord

Third party cookies

Domein: www.octopuscapital.be

Naam Type Geldigheidsduur
__utma

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan.

De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

Vervalt 2 jaar na ieder bezoek
__utmt Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Vervalt na 10 minuten
__utmb

Wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen.

De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan.

De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

Vervalt na 30 minuten na ieder bezoek
__utmc Niet gebruikt in ga.js. Wordt ingesteld voor interoperabiliteit met urchin.js. Historisch gezien werkte dit cookie samen met de __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker deelnam aan een nieuwe sessie / bezoek. Einde van de browser sessie
__utmz Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker de site heeft bereikt. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden. Vervalt 6 maanden na ieder bezoek

In onze privacyverklaring vind je alle informatie over hoe Octopus Capital HQ jouw persoonsgegevens verwerkt.

Hoe kan je zelf je cookies instellen?

Je kan ten allen tijde zelf je cookie-instellingen wijzigen in de instellingen van je webbrowser. Voor elke browser zijn er andere handleidingen, die je via onderstaande links kan raadplegen. Ook via de help-functie van je internetbrowser kan je hier een handleiding voor vinden.

Cookie instellingen in Mozilla Firefox

Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer

Cookie instellingen in Google Chrome

Cookie instellingen in Safari

Cookie instellingen in Opera

Je kan de cookies inschakelen of uitschakelen. Voor een optimale gebruikservaring raden wij je echter aan om de cookies in te schakelen.

Welke rechten heb je als bezoeker van onze website?

Als bezoeker van onze website heb je het recht op een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens, maar verwerf je ook een aantal rechten.

Je hebt recht op verzet, wat betekent dat je je bij gewichtige en legitieme gronden mag kanten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je hebt recht op toegang, wat betekent dat je op simpel verzoek mag opvragen of jouw persoonsgegevens worden bijgehouden en/of verwerkt, en of ze al dan niet worden doorgegeven.

Je hebt recht op correctie, wat betekent dat je persoonsgegevens op elk moment en op jouw verzoek steeds gecorrigeerd of verwijderd kunnen worden.

In onze privacy statement kan je meer lezen over jouw rechten en op welke manier je die kan uitoefenen.

Bij vragen of opmerkingen over onze cookieverklaring kan je ons contacteren via info@octopuscapital.be.

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!